Publicaties en analyse

Advies Betaald Educatief Verlof (BEV)

Brupartners heeft een initiatiefadvies gepubliceerd in verband met de hervorming van het Betaald Educatief Verlof (BEV). In 2017 formuleerde Brupartners al eens een advies over deze materie. Het Betaald Educatief Verlof is een belangrijk opleidingsinstrument en een individueel recht van de werknemers. Het wordt uitgeoefend op vrijwillige basis en dient dan ook te worden onderscheiden van de opleidingsverplichtingen van werkgevers. In 2014 werd de bevoegdheid BEV overgeheveld van het federale niveau naar de gewesten.

Brupartners wijst, in een globale kijk op de problematiek, naar de wet van 5 maart 2017 op werkbaar en wendbaar werk, dat voorziet in de interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 dagen opleiding per jaar, alsook de individuele opleidingsrekening. Daarnaast is er een ganse rist voorzieningen die in financiële tussenkomsten voorzien om aan de opleidingsbehoeften van werknemers en de vragen van werkgevers te voldoen: het federale tijdskrediet opleiding van de RVA, de sectorale opleidingsfondsen, regionale opleidingspremies, de gewestelijke premie voor de opleiding in het kader van een industriële reconversie, opleidingen georganiseerd door de VDAB en Bruxelles Formation, de opleidingscheques, opleidingen in het kader van Activa, tenslotte de ook in Brussel te gebruiken Vlaamse opleidingscheques.

In haar advies rond het BEV bepleit Brupartners vooreerst de noodzaak van de ontwikkeling van een globaal Brussels opleidingsbeleid, waarvan het BEV een belangrijk onderdeel is. Dit moet een levenslang opleidingstraject ten goede komen. Ze vraagt ook een jaarlijkse evaluatie van de BEV-voorziening op basis van de begrotingsgegevens, en het publiek dat ervan geniet. Daarbovenop is Brupartners vragende partij voor een tweede, meerjarige evaluatie (bijvoorbeeld om de vijf jaar), uit te voeren door onafhankelijke onderzoekers. Brupartners vraagt tevens aan de Brusselse gewestelijke regering het aan de werkgever betaalde forfaitaire uurbedrag te indexeren, in een verhouding die overeenkomt met de evolutie van de aan de werknemer betaalde bezoldiging.

Brupartners pleit verder voor de vereenvoudiging en digitalisering van de procedures met betrekking tot het BEV. Het Vlaams Gewest wordt daarbij als voorbeeld genomen Dit houdt onder meer de creatie in van een digitale databank waarin alle in het kader van het BEV erkende opleidingen worden samengebracht, en die gemakkelijk door het publiek kan worden geraadpleegd. De Brusselse administratie BEV moet bovendien over voldoende menselijke en financiële middelen beschikken om haar taken te volbrengen. Brupartners wil er ook aan herinneren dat het BEV moet dienen voor doeleinden van algemene, sociale, burgerlijke en syndicale vorming. Hierbij baseert Brupartners zich op Verdrag 140 uit 1974 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

Het adviesorgaan pleit er vervolgens voor om in de BEV-voorzieningen ook opleidingstechnieken op te nemen zoals e-learning, opleiding in de werkomgeving, blended learning, coaching,…Ook wil ze dat opleidingen van het hoger onderwijs die tot bachelor- of masterdiploma’s leiden, en overdag worden georganiseerd, recht zouden geven op BEV (momenteel worden enkel de opleidingen die ’s avonds en in het weekend worden georganiseerd, erkend). Brupartners vraagt ook om BEV-opleidingen toe te kennen aan werknemers van maatbedrijven, wat nu bijzonder lastig is. Zij vallen momenteel uit de boot.

'De regionalisering van het betaald educatief verlof doet vragen rijzen met betrekking tot de interregionale mobiliteit van werknemers en de ontwikkeling van ondernemingen op het grondgebied van verschillende Gewesten. Brupartners wenst dat deze vragen in detail worden onderzocht en dat er wordt overgegaan tot de sluiting van het samenwerkingsakkoord tussen de Gewesten en Gemeenschappen, zoals voorzien in de bijzondere wet op de institutionele hervorming (artikel 92bis, §4 octies)', vervolgt Brupartners.

In het Vlaamse volwassenenonderwijs werden afgelopen jaren een aantal hervormingen doorgevoerd, waardoor een aantal opleidingen niet automatisch erkend worden, en er waren ook de hervormingen in het Vlaams deeltijds kunstonderwijs. Brupartners vraagt om de lijst van automatisch erkende opleidingen, en de uitzonderingen daarop, te actualiseren. 'Tot slot neemt Brupartners akte van de beschouwingen met betrekking tot de erkenningscriteria die eigen zijn aan elk Gewest, zoals uitgedrukt door BANSPA in haar advies van 29 september 2020 betreffende het betaald educatief verlof in het Vlaams Gewest en het Brussels Gewest. In dit verband bevestigt Brupartners dat zij in het kader van de werkzaamheden van de Erkenningscommissie BEV, nu al aandacht heeft voor de gevolgen van het ontbreken van een interregionale erkenning van een opleiding die slechts in één enkel Gewest is erkend.'

Als bijlage bij het Brupartners initiatiefadvies zit een lijst van opleidingen die nu reeds automatisch erkend worden in het kader van het Betaald Educatief Verlof (BEV).

De volledige tekst van het advies leest u hier.

Zoek een artikel