Publicaties en analyse

Jaarrapport Sociale Economie Vlaanderen

Het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) heeft het eerste deel van het jaarrapport sociale economie opgemaakt. In dit deel geeft men de stand van zaken weer voor het jaar 2020 en de impact van Covid 19 op de sociale economie. Men behandelt de drie werkvormen voor de sociale economie in het Vlaams Gewest, namelijk Collectief Maatwerk, de Lokale Diensteneconomie en Arbeidszorg.

De regelgeving rond collectief maatwerk trad op 1 januari 2019 in werking , ter vervanging van het vroegere systeem van sociale en beschutte werkplaatsen. Het collectief maatwerk richt zich naar personen met een arbeidsbeperking: dat zijn werkzoekenden die omwille van persoonsgebonden factoren moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Het decreet maakt verder een onderscheid tussen maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen. Maatwerkbedrijven zijn organisaties/ondernemingen die de tewerkstelling van doelgroepwerknemers als kerntaak hebben. De economische activiteiten worden daaraan aangepast. Een onderneming die haar economische activiteit als kerntaak heeft, maar wel bereid is om mee te werken aan een socialere economie, kan een maatwerkafdeling oprichten.

De lokale diensteneconomie heeft twee hoofddoelstellingen: kansen bieden aan doelgroepwerknemers en tegelijk aansluiten bij lokale maatschappelijke noden. Binnen de lokale diensteneconomie wordt een competentieversterkend traject aangeboden aan mensen die om diverse redenen moeilijk uit de werkloosheid raken. Dit kan liggen aan persoonsgebonden factoren of de situatie waar ze zich in bevinden, denk aan personen in armoede, zeer langdurig werklozen,… Na maximum 5 jaar tewerkstelling wordt – begeleid – de stap gezet naar een job in de reguliere economie.

Arbeidszorg is een vangnet voor mensen die om persoons- of maatschappij gebonden redenen nog niet terechtkunnen in het reguliere circuit of het beschermde tewerkstellingscircuit. Deze mensen voeren begeleide activiteiten uit op een werkvloer in de sociale economie om zo de aansluiting met een werkcontext (opnieuw) te maken. structurele arbeidszorg, experimentele arbeidszorg en activerende arbeidszorg.

In het eerste deel van het jaarrapport worden een aantal kerngetallen besproken om een globaal beeld te kunnen geven van de verschillende maatregelen binnen de sociale economie. Daarnaast brengt men een analyse van de profielkenmerken van de doelgroepwerknemers binnen de sociale economie. Het tweede deel van het jaarrapport (nog in aanmaak) bevat een doorstroomanalyse.

Lees hier het volledige rapport

Zoek een artikel