Publicaties en analyse

Jaarverslag Synerjob 2020

Het jaarverslag 2020 van Synerjob staat online. 

Met de oprichting van de vzw Synerjob in juli 2007 wilden Actiris, ADG, Bruxelles Formation, Le Forem en VDAB een onderlinge synergie creëren om de uitdagingen op de gewestelijke arbeidsmarkten doeltreffender aan te gaan. De leden van Synerjob bereidden zich in 2018 daarom voor om “verder te kijken om essentiële partners te zijn van de burgers die nood hebben aan ondersteuning bij de sturing van hun professionele loopbanen in een snel evoluerende wereld”. Meer digitalisering, meer respect voor het milieu, meer levenslang leren, dat zijn de voornaamste tendensen die elke burger zouden moeten aanzetten om de nodige vaardigheden te verwerven om te evolueren in de maatschappij van morgen, vindt de organisatie.

Actiris mobiliseerde in totaal 27.599 Brusselse werkzoekenden. Ze werden uitgenodigd, getest, voorbereid en begeleid. In 2019, naar aanleiding van een gedeelde beslissing op Synerjob, besloten Actiris en VDAB om in te zetten op het volledig uitwisselen van al hun vacatures. Dit werd verder geconcretiseerd in 2020. Het is de bedoeling om ook voor deze vacatures de Brusselse werkzoekenden automatisch te matchen. Extra tools zoals een vertaaltool, maar ook een geolocalisatie (het visueel aanduiden van de tewerkstellingsplek op een digitale landkaart, en het aangeven van de tijdsindicatie van het woon-werkverkeer per transportmiddel) zijn twee digitale tools die de werkzoekende (en de consulent) helpen in het overbruggen van twee belangrijke drempels die de werkzoekende ervaart in zijn zoektocht naar werk buiten Brussel. Het volledig uitwisselen van vacatures betekent niet dat de bemiddelaars van VDAB geen actieve bemiddeling door Actiris meer kunnen aanvragen. Nieuwe afspraken en klantenprocessen zijn hiervoor afgesproken. Er zijn nog IT-ontwikkelingen nodig om dit verder te automatiseren. VDAB heeft ook gewerkt aan een nieuwe visie over concentrisch bemiddelen. Actiris en VDAB wensen in hun samenwerking te focussen op het sensibiliseren van werkgevers om laagdrempelig aan te werven. Proefmaatwerkprojecten/Opleidingstrajecten die leiden tot een aanwerving hebben bij Aviato aangetoond dat Brusselaars (mits het verbeteren van taal en technische competenties) aan het werk kunnen in Vlaanderen. De motivatie van de deelnemende werkzoekende is hoger omdat die een vooruitzicht heeft op werk. Andere vormen van werkplekleren tonen ook hun potentieel, alleen merkt men dat de werkgevers nog niet helemaal overtuigd zijn. Daarnaast blijven beide partners jaarlijks een communicatiecampagne organiseren die focust op een deelaspect van interregionale mobiliteit. Ook de partners en de interne communicatie worden hierop afgestemd om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Actiris zet in op het informeren en sensibiliseren van haar eigen medewerkers opdat IRM als een evidente oplossing wordt gezien voor elke werkzoekende in begeleiding.

Begin 2020 heeft Actiris een nieuw platform in gebruik genomen voor werkgevers en medewerkers voor de invoering van werkaanbiedingen, met vermelding van het begrip vaardigheden (volgens het Competentreferentiesysteem). Tegelijk werd gestart met de matching tussen de vaardigheden (Competent-referentiesysteem) van de werkzoekenden en de werkaanbiedingen, zodat enerzijds werkgevers meteen kunnen zien welke werkzoekenden voldoen aan de ingevoerde vaardigheden in de werkaanbiedingen, en anderzijds werkzoekenden zien welke werkaanbiedingen overeenstemmen met hun vaardigheden.

Eind 2019 is Actiris via view.brussels gestart met een denkproces voor de herziening van de prospectie, om een nieuwe manier van werken te ontwikkelen met betrekking tot loopbaantrajecten en transities. De bedoeling is een duurzame benadering op te zetten inzake toezicht en prospectie voor de komende vijf jaar. Er zal een solide methodologie worden ontwikkeld voor de bepaling van opleidings- en tewerkstellingsbehoeften over een tijdlijn van 3 tot 5 jaar. Tegelijk zal een prospectietool worden uitgewerkt die kan anticiperen op de mogelijke toekomst over een periode van 10 jaar en verder, zowel transversaal als met focus op een bepaalde activiteitstak, sector of een specifiek beroep. De diagnoses die worden opgesteld, moeten het mogelijk maken aanbevelingen te doen (door als het nodig is over te gaan tot een raadpleging van de betrokken partijen), met name om het opleidingsaanbod aan te passen aan de tewerkstellingsmogelijkheden die zich aftekenen en de transformatie van beroepen en vaardigheden.

De volledige tekst van het jaarverslag Synerjob 2020 bevindt zich hier.