Beleidsnieuws

Partnerschap Levenslang Leren

In de Commissie voor Economie, Werk, Sociale economie, Wetenschap en Innovatie van het Vlaams Parlement werden door  diverse parlementsleden vragen gesteld over het Partnerschap Levenslang Leren.

De oprichting van het Partnerschap Levenslang Leren onder het voorzitterschap van professor Ans De Vos is een belangrijke schakel voor een vernieuwde impuls rond levenslang leren. Het partnerschap bestaat uit verschillende vertegenwoordigers: de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), het opleidingslandschap, private opleidingsverstrekkers, de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG), de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) en de Vlerick Business School.

'Zoals al een aantal keren in deze commissie is aangegeven, is levenslang leren een speerpunt voor deze Vlaamse Regering', stelde minister Hilde Crevits (CD&V) in haar antwoord, 'het Partnerschap Levenslang Leren, dat ik samen met collega Weyts heb opgericht, met vertegenwoordigers van de sociale partners en onderwijsverstrekkers, moet daarin een cruciale rol spelen in de toekomst. Het partnerschap werkte samen met vijf werkgroepen heel wat sporen uit voor mogelijke acties om leren te stimuleren. Hoewel de online context niet altijd even evident is, werd al heel veel werk verricht: de partners verenigden zich in ambities en de werkzaamheden leverden een groot aantal concrete acties op. De voorstellen betreffen zowel formeel als informeel leren, met een focus op doe-acties, en daarnaast aanbevelingen voor het beleid.

Daarnaast gaat het partnerschap aan de slag met het tweede arbeidsmarktadvies dat de expertengroep in mijn opdracht op korte termijn zal uitbrengen. Het bevat advies voor een intensief leer- en loopbaanoffensief. Om de synergie te bewaken en versnippering te vermijden, worden de voorliggende acties van het partnerschap tijdens de zomer door de beide beleidsdomeinen Onderwijs en Werk grondig gescreend op overlap, prioritering en praktische uitvoering met het expertenadvies van de arbeidsmarktspecialisten en andere lopende of geplande beleidsinitiatieven. Zo zullen de partners in het najaar komen tot een gedragen actieplan, waarna de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) een advies zullen formuleren. Het expertenadvies en het actieplan van het Partnerschap Levenslang Leren zijn initiatieven die op lange termijn de opleidingsdeelname van werknemers, ouderen en kortgeschoolden kunnen verhogen.'

En de minister vervolgt: 'Op kortere termijn beoogt het leer- en loopbaanoffensief van het relanceplan ‘Alle hens aan dek’ zo’n verhoging. We willen samenwerken met sectorfondsen en sectorfederaties maar ook met netwerkorganisaties zoals de werkgevers- en werknemersorganisaties. Nog op korte termijn verwijs ik naar de diverse ESF-projecten (Europees Sociaal Fonds) die levenslang leren bijkomend zullen stimuleren. Er loopt bijvoorbeeld een overheidsopdracht Leergoesting, die als doel heeft de leergoesting van werknemers en het leerrendement binnen ondernemingen te verhogen. Er zijn ook ESF-projecten die inspelen op lerende werkenden, zoals het duaal leren in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs en Werkenden en Kwalificerende Trajecten. Bij de sectoren kan ik melden dat er bij de SERV ook een intersectoraal adviseur is aangesteld rond levenslang leren. Daar is het net de bedoeling om goede praktijken te verzamelen en sectoren van elkaar te laten leren.'

De volledige discussie in commissie kan u hier lezen.