Beleidsnieuws

Samenwerkingsakkoord VDAB en Actiris

Door middel van een schriftelijke vraag vroeg Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier (N-VA) wat de stand van zaken is van het nieuwe samenwerkingsakkoord tussen VDAB en Actiris.

'In 2011 werd een eerste samenwerkingsakkoord gesloten, dat de samenwerking tussen beide organisaties op het vlak van tewerkstellingspolitiek, opleiding en het bevorderen van de mobiliteit van werkzoekenden structureerde. Dit jaar treedt een nieuw samenwerkingsakkoord in werking, waardoor de informatie-uitwisseling tussen VDAB en Actiris in de toekomst fors zal verbeteren', stelt het parlementslid.

Minister Hilde Crevits (CD&V): 'Het advies van de Gegevenbeschermingsautoriteit werd inderdaad ontvangen door mijn Brusselse collega Clerfayt. Met dit laatste advies kon ik overgaan tot het definitief afronden van de tekst van het Samenwerkingsakkoord. Beide regeringen hebben het samenwerkingsakkoord definitief goedgekeurd. Het wordt aan het parlement overgemaakt voor bekrachtiging. Wanneer dit Samenwerkingsakkoord is goedgekeurd, zal het meteen de juridische basis vormen voor de eenjarige Samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en Actiris voor 2021. De onzekerheid rond de impact van corona op de arbeidsmarkt en de vertraging op de goedkeuring van het nieuwe Samenwerkingsakkoord verantwoorden de keuze voor een eenjarige Samenwerkingsovereenkomst.

Eind 2021 zal de eerste gezamenlijke arbeidsmarktanalyse worden voorgesteld op de gezamenlijke raden van bestuur van VDAB en Actiris. Rond de jaarwisseling zal deze analyse ook worden gepubliceerd. Deze analyse zal de basis vormen voor de concrete acties die in de meerjarige Samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en Actiris voor 2022 en de daaropvolgende jaren zullen worden opgenomen. De hoofddoelstellingen zijn om de competenties van Brusselse werkzoekenden te versterken, de interregionale mobiliteit van Brusselse werkzoekenden naar Vlaamse vacatures verder te stimuleren en de werking daarrond tussen de twee gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten van een juridische onderbouw te voorzien. Het nieuwe samenwerkingsakkoord dat ik wens af te sluiten met de Brusselse Gewestregering bouwt voort op het vertrouwen dat zich de voorbije jaren heeft ontwikkeld in de samenwerking tussen VDAB en Actiris. De grote principes van het nieuwe akkoord zullen voor meer transparantie zorgen en dat vertrouwen nog verstevigen.

De beide regeringen dragen VDAB en Actiris op om de volgende opdrachten samen uit te voeren: - gezamenlijke arbeidsmarktanalyses te maken voor Brussel en de ruime rand rond Brussel om vanuit de vastgestelde knelpunten samen aan oplossingen te werken; - de pendelstromen en de interregionale mobiliteit samen te monitoren en analyseren; - proactief de problemen op de gezamenlijke arbeidsmarkt aan te pakken, gefocust op het laten verwerven van arbeidsmarktgerichte competenties door Brusselse werkzoekenden die vervolgens in Vlaanderen worden tewerkgesteld. De mandatering voor bemiddeling door VDAB wordt in dit samenwerkingsakkoord opgenomen, waardoor op het niveau van de regeringen wordt geregeld en niet langer op het niveau van de uitvoerende diensten.

De Brusselse en Vlaamse Regering zijn bevoegd voor de organisatie van de arbeidsbemiddeling in hun gewest. Bijgevolg zijn er politieke keuzes die leiden tot verschillen in aanpak van de werkloosheid. In het Samenwerkingsakkoord zoeken we maximaal de synergie en de samenwerking op om oplossingen te zoeken voor de problemen op de arbeidsmarkt die natuurlijk niet stopt aan de gewestgrenzen.'

De volledige vraag en antwoord kan u hier vinden.